Privacyverklaring Muziekcentrum Schimmel

Muziekcentrum Schimmel, gevestigd aan Dr. Schaepmanlaan 6, 1402 BT  Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.muziekcentrumschimmel.nl
Dr. Schaepmanlaan 6
1402 BT  Bussum
+31-35-6852623

H.G.A. Baaij is de Functionaris Gegevensbescherming van Muziekcentrum Schimmel.  Hij/zij is te bereiken via info@muziekcentrumschimmel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Muziekcentrum Schimmel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam
·         Adresgegevens
·         Telefoonnummer
·         E-mailadres
·         IP-adres
·         Gegevens over uw activiteiten op onze website
·         Internetbrowser en apparaat type
·         Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Muziekcentrum Schimmel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

·         gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en webshop hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@muziekcentrumschimmel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Muziekcentrum Schimmel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Het afhandelen van uw betaling
·         Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
·         Om goederen en diensten bij u af te leveren
·         Muziekcentrum Schimmel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
·         Muziekcentrum Schimmel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Muziekcentrum Schimmel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muziekcentrum Schimmel) tussen zit. Muziekcentrum Schimmel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

·         Google analitics
·         Mailchimp

Google Analitics wordt gebruikt om het bezoek aan onze website en webshop te kunnen volgen met als doel deze inhoudelijk te kunnen verbeteren. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van geanonimiseerde informatie. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen anders dan de locaties van de bezoekers en via welk kanaal zij onze site hebben bereikt.

Mailchimp wordt gebruikt voor marketingacties via email. Van de geadresseerden worden de volgende gegevens opgeslagen:

·         emailadres
·         Voornaam
·         Achternaam
·         Instrument
·         Bron van de (OPT-IN) inschrijving

Bij elke mailing is het mogelijk om uit te schrijven uit het emailbestand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Muziekcentrum Schimmel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Website en webshop
Voor de bestellingen registreren wij

·         Voornaam
·         Achternaam
·         Adres
·         Emailadres
·         Telefoonnummer
·         Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer wordt niet opgeslagen. De afhandeling van de transacties geschiedt via ideal.
De overige gegevens worden digitaal bewaard in onze webshop om klanten bij een herhaald bezoek sneller door het orderproces heen te kunnen helpen.
De facturen worden overeenkomstig de richtlijnen van de Belastingdienst gedurende 7 jaar in hardcopy opgeslagen in de administratie van Muziekcentrum Schimmel.

Mailchimp
Inschrijven voor de nieuwsbrieven gebeurt via een OPT-IN registratie. Dat wil zeggen dat de geadresseerde expliciet toestemming geeft voor het gebruik van de volgende gegevens:

·         Voornaam
·         Achternaam
·         Emailadres
·         Instrument

De registratie kan door de geadresserde zelf ongedaan gemaakt worden via de knop om uit te schrijven onder aan elke mailing.

Delen van persoonsgegevens met derden
Muziekcentrum Schimmel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Muziekcentrum Schimmel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Muziekcentrum Schimmel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Muziekcentrum Schimmel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op onze website is een facebookpixel geïnstalleerd zodat wij kunnen meten hoe het websitebezoek vanuit onze Facebookpagina loopt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Muziekcentrum Schimmel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@muziekcentrumschimmel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Muziekcentrum Schimmel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Muziekcentrum Schimmel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@muziekcentrumschimmel.nl